Категоризација објеката

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ИНФОРМАТОР О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ПРИВАТНОГ СМЕШТАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ПОСТУПКУ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ

Закон о туризму прописао је да заинтересовани грађани, власници кућа, станова и соба имају могућност да категоришу објекте приватног смештаја за издавање туристима.
Поступак категоризације почиње подношењем захтева за одређивање категорије куће, стана за одмор и собе за изнајмљивање:

1. Захтев за одређивање категорије куће за одмор, стана за одмор и собе за изнајмљивање (највише 30 лежајева) подноси физичко лице.

2. Захтев се подноси на одговарајућем обрасцу Општинској управи Мало Црниће. Образац захтева се може преузети у Услужном центру (Мало Црниће М.Тита 80) од 7:00 до 15,00 часова или на овом сајту.

3. Подносилац захтева је дужан да уплати за Издавање решења о категоризацији кућа за одмор, стана и соба за изнајмљивање __500,00__ динара Општинске административне таксе
Сврха уплате: ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Прималац: ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Износ: __500,00___динара
Рачун примаоца: 840-742251-843-73
Број модела: 97
Позив на број: 97-94-066

4. Уз попуњен образац захтева и доказ о извршеној уплати, потребно је доставити и следећа документа:
а) доказ о власништву над наведеним објектом (оверену фотокопију власничког листа или ако непокретност није укњижена, доставити фотокопију уговора о купопродаји, откупу и сл.) не старије од 6 месеци.
б) фотокопију личне карте
в) доказ о уплати административне таксе
Документа предати у Услужном центру (Мало Црниће М.Тита 80)
Захтев се подноси појединачно за сваку кућу за одмор, стан за одмор и собу за изнајмљивање ако се у оквиру стамбене јединице изнајмљује само једна соба. Заједнички захтев се подноси за одређивање категорије соба за изнајмљивање у оквиру исте стамбене зграде за све собе. У захтеву се наводи укупан број соба за изнајмљивање груписаних по категоријама које се траже.

5. Објекти се категоришу према условима у погледу уређења, опреме, и услуга које ти објекти морају испуњавати (обавезни елементи) и других услова којима располажу (изборни елементи).
Саставни део захтева за категоризацију кућа и станова за одмор је пријава изборних елемената са прописаним бројем бодова за сваки елемент који се пријављује. Збир бодова по свим изборним елементима за које се определи подносилац захтева мора одговарати прописном минималном броју бодова за категорију која се тражи. Бодови за изборне елементе налазе се у Правилнику о разврставању, минималним условима и категоризацији угоститељских објеката за куће, станове и собе за изнајмљивање.

6. Испуњеност услова у погледу уређења, опреме и услуга прописаних за тражену категорију, као и услова у погледу пријављених изборних елемената утврђује Комисија за категоризацију коју је именује надлежни орган.
Подносилац захтева обавештава се усмено о датуму доласка Комисије за категоризацију. Комисија ради у присуству подносиоца захтева или лица које је писмено овластио. Подносилац захтева или лице које је овластио, на захтев чланова Комисије даје потребне податке о објекту и обезбеђује услове за несметан рад Комисије, а нарочито: увид у све просторије објекта, увид у одговарајућу документацију као и пружање техничке помоћи члановима Комисије код мерења просторија.
Комисија сачињава записник о чињеничном стању у погледу уређења, опреме и услуга по свим елементима и категоријама прописаним за категоризацију одговарајуће врсте објекта. На основу утврђеног чињеничног стања Комисија даје предлог за разврставање објеката у категорију за коју испуњава услове.
7. Категорија објекта одређује се решењем које доноси Општинска управа, као надлежни орган, на предлог Комисије за категоризацију, у року од 30 дана од дана подношења захтева, са роком важности од 5 година.

8. На решење о категоризацији може се поднети жалба у року од 15 дана од пријема решења. Жалба (у три примерка) предаје се Општинској управи Мало Црниће.

9. По извршеној категоризацији приватног смештаја потребно је потписати Уговор о пружању услуга смештаја у домаћинству са Туристичком организацијом општине Мало Црниће и или неким од туристичких предузећа регистрованих за обављање ове делатности;

-обезбедити књигу гостију и пријаве за странце (продаје се у књижарама);

10. Власници категорисаних објеката приватног смештаја за издавање туристима обавезни су:
-да ради евидентирања Општинској управи, као надлежном органу, доставе копије свих уговора о издавању смештаја које су склопили (у року од 7 дана од дана склапања уговора)
-да у смештајном објекту држе акт о одређивању категорије – решење Општинске управе-да на улазу у сваку кућу, стан и собу која се изнајмљује туристима истакну прописану
ознаку врсте категорије објекта за смештај
-да одржавају просторије и опрему и пружају услуге према прописаним стандардима за
категорију која им је одређена
-да видно истакну ценовник услуга и придржавају се истих цена
-да видно истакну износ боравишне таксе и придржавју се важеће Одлуке о боравишној такси
-да видно истакну кућни ред у објекту за смештај и старају се да се кућни ред поштује; да се старају о безбедности својих гостију
-да у ценовницима и пропагандним публикацијама и другом писаном и јавном
оглашавању, уз назив угоститељског објекта за смештај туриста назначе одговарајућим бројем звездица категорију у коју су разврстан

Правни акти од значаја за категоризацију и рад приватног смештаја су поред осталих и:
-Закон о туризму („Сл. Гласник РС“ бр. 45/05). Посебну пажњу обратити на одредбе које регулишу: боравишну таксу +-Правилник о разврставању, минималним условима и категоризацији угоститељских објеката („Сл. Гласник РС“ бр. 66/94, 3/95 И 31/05) – www.merr.sr.gov.rs. Посебну пажњу обратити на одредбе које регулишу:
опште, минималне и посебне услове (чланови 11-44); категоризацију (члан 46, 49 и 55); прилоге (2 и 4)
-Одлуку о боравишној такси Општине Мало Црниће

За додатне информације о категоризацији приватног смештаја, заинтересована лица се могу обратитит на следеће адресе:

Општинска управа Мало Црниће
адреса: Маршала Тита 80 12311 Мало Црниће
тел: +381 (0) 12 280 021, е-маил: uprava@opstinamalocrnice.org
радно време: радним данима од 7 до 15 часова

Туристичка организација општине Мало Црниће
адреса: Маршала Тита 80 12311 Мало Црниће
тел: +381 (0) 12 280 164

радно време: радним данима од 7:00 до 15:00 часова

Пријава боравка за странце

Организације и појединици који пружају услуге смештаја странцима уз наплату, као и грађани код којих странци долазе у посету, дужни су да локалној станици полиције у Малом Црнићу ул. Маршала Тита 80, тел: +381 (0) 12 280 180, радно време: од 7:30 до 15:30 часова или ван радног времена дежурној служби СУП-а) пријаве боравак странца у року од 12 часова од тренутка пружања услуга смештаја странаца, односно од доласка странца у посету.
Пријава се врши тако што се попуни картон за пријаву (тзв. „Бели туристички картон“) и његов горњи део однесе у станицу полиције, док се доњи део даје госту (који га носи са собом уз пасош као доказ да је његов боравак пријављен).

Уколико је пружалац услуге смештаја угоститељски објекат, картон (и горњи и доњи део) оверава се печатом тог угоститељског објекта. У случају категорисаних објеката приватног смештаја овера се врши печатом правног лица посредством кога се пружају услуге смештаја (Туристичка организација или предузеће са којом је потписан Уговор о пружању услуге смештаја у домаћинству).
Грађани код којих странци долазе у посету пријављују њихов боравак у самој станици полиције.