ТООМЦ

Донет је Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система у угоститељству и туризму (еТуриста) и његовој садржини и врсти података

Београд, 7. септембар 2020.

Ускладу са чланом 16. став 1. Закона о угоститељству донет је Правилник о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података, (Службени гласник број 44/2020).

Правилник дефинише функционалну организацију Централног информациониг система у угоститељству и туризму (еТуриста) по тематским целинама: (1) евиденција угоститеља; 2) евиденција угоститељских објеката за смештај; 3) подаци о корисницима услуга смештаја; 4) категоризација угоститељских објеката за смештај; 5) боравишна такса; 6) извештаји и аналитика. Надаље, Правилником је дефинисана обавеза и начин уноса података како од стране министарства надлежног за послове туризма, тако и јединица локалних самоуправа.

Такође, Правилник прописује начин вођења евиденције корисника услуга, подношење захтева за категоризацију од стране угоститеља, као и обрачунавање боравишне таксе.

Правилник се примењује од 1. октобра 2020. године, осим одредаба члана 9. ст.6. и 7. и члана 10. ст. 7. и 8, које се примењују од 1. септембра 2020. године.

Све јединице локалне самоуправе дужне су да до 1. октобра 2020. године креирају корисничке налоге за све угоститеље на својој територији које категоришу као и за угоститеље који немају законску обавезу категоризације већ евидентирања у јединици локалне самоуправе.

Од 1. октобра 2020. године све прописане евиденције ЈЛС и угоститељи искључиво и једино могу да воде у систему еТтуриста. Јединице локалне самоуправе које не поступе у складу са Законом и у законом предвиђеном року не креирају корисничке налоге за угоститеље, преузимају одговорност за онемогућавање угоститеља са своје територије да послују у складу са законом, као и одговорност за обрачун и наплату боравишне таксе.

Све додатне информације можете добити на сајту:

www.eturista.gov.rs